Adatkezelés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) 12. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Továbbá, a (2) bekezdés előírja, hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintettek részére történő előzetes tájékoztatás kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Csiha Alapítvány (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.) e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A jelen adatkezelési tájékoztatót közzé kell tenni az alapítvány honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az adatkezelő megnevezése:

Csiha Alapítvány

Nyilvántartási szám:
09-01-0002247

Adószám:
19235413-1-09

Székhely:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

E-mailcím:
gyulais@bighb.hu

Honlap:
www.csihaalapitvany.hu

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

Csiha Alapítvány adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató